Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7 , 2023-03-04 09:06:33Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, Bộ đề xuất tăng 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các nhóm đã được điều chỉnh theo Nghị định 108 của Chính phủ ban hành ngày 7/12/2021.

 

Đồng thời, đề xuất tăng 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108.

Bộ cũng đề xuất điều chỉnh đối với những người hưởng trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu đồng/tháng. Mức điều chỉnh cho nhóm này sẽ được tính theo số tiền tuyệt đối.

Cụ thể, việc điều chỉnh sẽ thực hiện theo nguyên tắc người có lương hưu, trợ cấp dưới 2,7 triệu đồng/tháng sẽ được tăng bù thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Người đang có mức hưởng 2,7-3 triệu đồng/tháng, mức tăng sẽ đảm bảo để người dân được nhận 3 triệu đồng/tháng.

Với việc điều chỉnh nêu trên, Bộ LĐTB&XH dự kiến có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh do Ngân sách nhà nước chi trả. Kinh phí điều chỉnh khoảng 330 tỷ đồng.

Thời gian điều chỉnh được đề xuất từ ngày 1/7.

Theo Nghị định 108 của Chính phủ, 8 đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91 và số 613 của Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142, bổ sung Quyết định số 142 và Quyết định số 38 của Chính phủ.

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53 Chính phủ.

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 của Chính phủ.

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Theo dự thảo, 8 nhóm trên có thể hưởng mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng là 12,5% từ ngày 1/7/2023.

 

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh