Chặn vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa bàn , 2023-02-28 08:20:15


Ngày 28/2, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng thông tin về kết luận của ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tại cuộc họp rà soát tình hình và phương án khai thác khoáng sản để cung cấp cho các công trình xây dựng động lực trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kết luận việc khai thác khoáng sản chỉ để phục vụ cho nhu cầu cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; không xem xét, xử lý việc vận chuyển khoáng sản phục vụ các công trình ngoài địa bàn thành phố. Trường hợp cần thiết, các cơ quan đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý cụ thể.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thống nhất nguyên tắc theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập thủ tục cho phép các mỏ khai thác khoáng sản (chấp hành tốt các quy định về khai thác, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động) được nâng cấp trữ lượng, mở rộng, tăng công suất, gia hạn nhưng phải đảm bảo theo các quy định của pháp luật và đảm bảo việc bảo vệ môi trường tại khu vực.

Tập kết đá tại công trường khai thác. Ảnh: HT

Đồng thời, các đơn vị khai thác phải có cam kết thực hiện chỉ cung cấp nguồn vật liệu cho các công trình trên địa bàn thành phố, trong đó ưu tiên cho các công trình đầu tư công, công trình động lực trọng điểm của thành phố khi có yêu cầu.

Ông Lê Trung Chinh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện theo chủ trương nêu trên đảm bảo công tâm, khách quan và tạo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng nghiên cứu báo cáo, đề xuất cụ thể UBND TP. Đà Nẵng về các giải pháp để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng khan hiếm, độc quyền.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh