Đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TC , 2023-03-07 10:04:54


Bộ Tài chính cho biết, thực hiện công văn số 1045/TTg-PL ngày 07/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 4568/BTP-KTrVB ngày 16/11/2022 của Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành rà soát các Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ, ngành chủ trì soạn thảo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giảm bớt các thủ tục, yêu cầu không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp và đời sống nhân dân;

Bộ Tài chính đã rà soát, nghiên cứu và dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính liên tịch ban hành; theo đó bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/20p06 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập.

Bộ Tài chính cho biết lý do bãi bỏ Thông tư liên tịch này là: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, trong đó đã quy định chi tiết các nội dung về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên (Điều 9); đồng thời bãi bỏ các quy định về học bổng chính sách quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001, Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Điều 11).

Bên cạnh đó, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 – 2015.

Lý do là vì Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 – 2025 phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc./.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh