Gần 1.900 doanh nghiệp bất động sản tạm ngừng kinh doanh, rời khỏi thị trường trong hai tháng đầu năm , 2023-03-03 08:39:31Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, hai tháng vừa qua, số doanh nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể là 235, số doanh nghiệp bất động sản tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.660, đều ghi nhận mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong tổng 17 lĩnh vực được thống kê.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội mới đây của Tổng Cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung hai tháng đầu năm 2023, cả nước có khoảng 19.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là khoảng 164.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là khoảng 119.600 lao động, giảm 3% về số doanh nghiệp, giảm 40,7% về vốn đăng ký và giảm 20,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm đạt khoảng 8,4 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 358.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.605 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm là khoảng 522.700 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có khoảng 18.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là khoảng 38.800 doanh nghiệp, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước; khoảng 9.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,8%; khoảng 3.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,6%.

Bình quân một tháng có khoảng 25.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 550 doanh nghiệp, giảm 62,4% và là mức giảm sâu nhất. Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới này đạt 25.281 tỷ đồng, giảm 68,9%. Tổng số lao động đạt 3.073 người, giảm 64,5%.

Số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động là 608 doanh nghiệp, giảm 18,8% so với cùng kỳ.

Mặt khác, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 235 doanh nghiệp, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.660 doanh nghiệp, tăng 57%.

Hai con số tăng trưởng nói trên cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong tổng 17 lĩnh vực được liệt kê theo báo cáo này. 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Tìm kiếm
Price Range From To