Hà Nội thu ngân sách đạt trên 107.000 tỷ đồng , 2023-03-01 14:39:51UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhờ thực hiện và triển khai sớm, đồng bộ các giải pháp nên dù kinh tế những tháng đầu năm gặp khó khăn, nhưng thành phố vẫn thu ngân sách đạt kết quả tích cực.

(Ảnh: Tiến Khánh/TTXVN).

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hai tháng đầu năm 2023 ước thực hiện trên 107.000 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, thu nội địa 103.100 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán và tăng 62,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.600 tỷ đồng, đạt 13,3% và bằng 75,6% cùng kỳ; thu từ dầu thô 400 tỷ đồng, đạt 19,3%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong 2 tháng đầu năm 2023 như: khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 22.400 tỷ đồng, đạt 30,2% và tăng 25,7%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 21.100 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6.900 tỷ đồng, đạt 29,2% và tăng 50,2%; thuế thu nhập cá nhân 8.500 tỷ đồng, đạt 22% và giảm 7,3%; thu phí và lệ phí 2.900 tỷ đồng, đạt 16,5% và giảm 12,7%; thu tiền sử dụng đất 1.100 tỷ đồng, đạt 6,4% và giảm 73,3%; thu lệ phí trước bạ 1.100 tỷ đồng, đạt 12,7% và giảm 17%.

Về chi ngân sách địa phương, 2 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 11.200 tỷ đồng, đạt 10,7% dự toán năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.400 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán và tăng 39,8%; chi thường xuyên 7.800 tỷ đồng, đạt 14% và tăng 12,7%.

Để triển khai hiệu quả thu thuế và ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hiện đại hóa ngành thuế; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo đúng yêu cầu và lộ trình của Bộ Tài chính phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, chuyển đổi số trong quản lý thuế.

UBND thành phố yêu cầu Cục thuế Hà Nội tham gia hoàn thiện các chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống thuế theo thông lệ quốc tế; đồng thời, đảm bảo thống nhất, công bằng, hiệu quả.

Trong đó, tập trung trọng tâm vào một số lĩnh vực như: chống chuyển giá; hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới, đại lý thuế; cải cách thủ tục hành chính về thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội – an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Cục Thuế thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa quản lý thuế; công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan thuế; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử liên thông giữa Cục Thuế thành phố và cơ quan quản lý Nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết cho người nộp thuế; duy trì và mở rộng hình thức giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế từ cấp độ 3 trở lên đối với doanh nghiệp và tổ chức.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại. 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh