Phát triển hơn 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội , 2023-02-28 02:40:38


Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, thành phố xác định mục tiêu phát triển nhà ở, giai đoạn 2021 – 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 44 triệu m2.

Trong đó, về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư 1 – 2 khu nhà ở xã hội độc lập và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2 – 3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án. Về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,73 triệu m2 sàn nhà ở.

Hà Nội phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp), các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

Về nhà ở riêng lẻ, TP. Hà Nội phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm). Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 0,555 triệu m2 sàn nhà ở. Về nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở, UBND thành phố dự kiến tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021- 2025 là khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở tái định cư khoảng 9.500 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn ngân sách là khoảng 5.800 tỷ đồng, trong đó khoảng 283 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội; khoảng 4.860 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư; khoảng 641,3 tỷ đồng để tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu, nhà chung cư cũ; kiểm định và lập đề xuất chủ trương đầu tư phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh