Sáng mai, Quốc hội bầu Chủ tịch nước , 2023-03-01 13:42:26


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo nội dung dự kiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tiếp theo, Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu điều hành phiên họp.

Cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội về công tác nhân sự.

Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về công tác nhân sự, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu nhân sự; thành lập Ban kiểm phiếu; quyết định công tác nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết về công tác nhân sự.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự. Nhân sự được bầu tuyên thệ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc kỳ họp.

Liên quan tới nội dung trên, ngày hôm nay (1/3), Ban chấp hành Trung ương đã họp và Quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh